SL BUILDING, "Архитектурно Студио Диагонали" - арх. Николай Давидков, арх. Мариана Давидкова

"SL BUILDING" Смесена сграда с апартаменти, офиси, магазини и подземни гаражи

Проектант: "Архитектурно Студио Диагонали" - арх. Николай Давидков, арх. Мариана Давидкова, арх. Петър Бубев, арх. Росина Шатърова, Габриела Василева, Йоана Робева, Диана Тодорова

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Имотът е разположен в гр. Бургас, между бул." Ст. Стамболов" и ул. "Г.Минков".

АРХИТЕКТУРНО-КОМПОЗИЦИОННО РЕШЕНИЕ

Достъпът до сградата е предвиден от улица "Г.Минков" разположена от югозапад на имота. Чрез рампа с наклон 16% , достъпна непосредствено от подхода за достъп към парцела и разположената северозападно калканна стена на сградата, се стига до поздемните нива. Предвидени са две подземни нива на коти -2,60 и -5,20, достъпни за автомобили чрез наклонени рампи, а за хора чрез вертикални комуникационни ядра.

Надземната част на сградата е разделена на три зони по вертикала: партер за обществено обслужване, първи етаж предназначен за офиси и жилищна зона в горните нива.

Предвидени са две основни вертикални комуникационни ядра, които обслужват жилищните етажи. През същите комуникации става и връзката на жилищата с подземните гаражи. Допълнителна вертикална комуникация обслужва офисния етаж. Достъпът до магазините на партера е възможен дирекнто от вън или през общодостъпен покрит пасаж. Теренът около сградата е частично моделиран. Това се налага поради изразената денивелация на съществуващия терен. По този начин е осигурен достъп за хора и автомобили до подходите на сградата.

Сградата съдържа четири функции : жилищна, офисна,обществено обслужване и подземни гаражи. На първия етаж са разположени дванадесет броя магазини и помещение за охрана. Всеки магазин съдържа самостоятелен склад и санитарно помещение. Предвидени са напълно самостоятелен достъп до офисното и жилищните нива с пространствено отделени вертикални комуникации, незадимимо стълбище и асансьор.

На втория етаж на кота +3,78 са разположени тринадесет офиса.

На третия етаж на кота +7,06 са разположени десет апартаменти и шест ателиета с различна площ, като всеки притежава самостоятелен балкон.

На четвъртия етаж на кота +9.94 са организирани десет апартаменти и шест ателиета с различна площ, като всеки притежава самостоятелен балкон.

На петия етаж на кота +12,82 са разположени десет апартаменти и шест ателиета с различна площ, като всеки притежава самостоятелен балкон.

На шестия етаж на кота +15,70 са организирани десет апартаменти и шест ателиета с различна площ, като всеки притежава самостоятелен балкон.

На кота +18,58 са предвидени седем апартамента и едно ателие с покривни тераси.

На кота +21,46 са разположени четири апартамента и едно ателие.

На кота +24.34 броят на апартаментите е два, като всеки притежава самостоятелна покривна тераса.

Всички апартаменти и ателиета отговарят на минималните нормативни изисквания за пространствена и инсталационна осигуреност и благоприятни санитарнобитови условия за ползване. Всички обекти са ориентирани приоритетно към благоприятните световни посоки.

Общият броя на местата за паркиране е 108, като за открито паркиране са предвидени 18 паркоместа,а за подземно : на ниво -2,60 : 44 паркоместа, на кота -5,20 : 46 паркоместа. Подземните места за паркиране са предвидени за жилищната част от сградата, а тези разположени на терена за магазините и офисите. И на двете подземни нива е обособена защитена зона, чрез поставянето на пожароустойчиви ролетни врати, така че двете половини на гаража имат безпрепядствен достъп до рампата.

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА ЧАСТ

Предвидената конструкция е монолитна стоманобетонна гредова и е съобразена с планировката на сградата. Предвидени са плътни зони в стените за осигуряване на сградата по отношение на земетръс. Подробно описани в конструктивната част на проекта. Стените са предвидени да бъдата изпълнени от решетъчни тухли с ширина 25см и необходимата топлоизолация положена външно. Изолирани са с хидроизолация и топлоизолация частите от сградата разположени под нивото на прилежащия терен. Настилките в общите части на сградата ще бъдат изпълнени от трайни, устойчиви настилки. Външните настилки са мразоустойчиви. Обработката на фасадите е от полимерна мазилка. Предвидени са парапети на всички балкони и зони от сградата с височина по-голяма от 1.50м от прилежащия терен. Вида на парапетите ще се определи в работна фаза, не се предвиждат хоризонтални елементи. Прозорци с по-ниски плътни подпрозоречни парапети ще бъдат обезопасени с парапет.

ИНСТАЛАЦИОННА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

Предвидени са необходимите инсталации за електроснабдяване, водоснабдяване и отвеждане на отходни и дъждовни води. Във всеки апартамент е предвиден комин и вентилационен клон за проветряване на кухни и санитарни възли.

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Застроена площ на кота -5.20

1451.89m2

Застроена площ на кота -2.60

1451.89m2

Застроена площ на кота ±0.00

1049.56m2

Застроена площ на кота +3.78

1188,62 м2

Застроена площ на кота +7.06

1113,16 м2

Застроена площ на кота +9.94

1111,53 м2

Застроена площ на кота +12.82

1111,53 м2

Застроена площ на кота +15.70

1111,53 м2

Застроена площ на кота +18.58

883,31 м2

Застроена площ на кота +21.46

801,11 м2

Застроена площ на кота +24.34

302.94m2

ПЛОЩ НА ИМОТ 1747м2

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 1031,42м2

РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 8298.73м2

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

партньори

ВХОД ЗА ЖУРИ