доцент д-р арх. Людмила Александрова, професор д-р арх. Янко Александров, Магдалена Михайлова, Иван Кирчев, Иван Александров

доц. д-р арх. Людмила Александрова, проф д-р арх. Янко Александров, Магдалена Михайлова, Иван Кирчев, Иван Александров  - „ВЕЛОТРЕК 2015“ - Торонто - Канада 1,2
Висока офиссграсда с комплексно обслужване

"ВЕЛОТРЕК 2015" - ТОРОНТО - КАНАДА 1,2
ВИСОКА ОФИС СГРАДА С КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ

Решението предлага единство на форма, функция и конструкция чрез иновации.
Сградата включва велотрек и „осмообразни“ обемни триетажни пакети, които се подреждат по височина около четири мощни оребрени ядра с помощта на характерна за решението ионвативна асансьорна строителна технология.
Офиси, жилища, служебни помещения и други, които са в обхвата на заданието на задачата, представляващи надуваеми обеми с индивидуален дизайн, са разположени в „осмообразните“ обемни триетажни пакети, които обхващат последователно четирите комуникационни ядра.
Велотрекът, решен като оребрена обърната черупка, предварително изпълнена на ниво терен, заедно с „осмообразните“ обемни триетажни пакети, са повдигнати до съответните проектни нива с помощта с помощта на асансьорни платформи или на хидравлична уредба .
Върху техните покриви са разположени етажни градини.
Комуникации.
Най-напред се изпълняват четири мощни вертикални ядра, които осигуряват вертикалната комуникация. Едно от ядрата е предназначено за ВИП- гости; то включва скоростни асансьори, които могат да се използват и от треньори, състезатели и за указване на спешна медицинска помощ при необходимост.
Ескалатори и ескалаторни пътеки осигуряват хоризонтално и наклонено транспортно обслужване между ядрата.
Прозрачни панорамни асансьори се използват за вертикално обслужване на етажните градини.
Товарни асансьори – скоростни са предвидени за вертикално транспортиране на велосипеди, резервни части за тях и др.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЕЛОТРЕКА
Конструкция на велотрека.
Дъното или основата на велотрека представлява оребрена обърната черупка, / ребрата представляват скара от взаимно пресичащи се ребра /, като тази скара е окачена с помощта на изравнителни кутиеобразни конзоли върху четирите ядра в най- горната им част. Черупката е с конфигурация, съответстваща на изискуемите наклони за велотрек / Velodrome Lap Distance / Size: 250 metres Width: 7meters Banking: 42° Straights: 12° /, посочени в заданието.
Строителна система за изпълнение на черупката на велотрека.
Кофражът за изпълнение на черупката се монтира върху първата плоча от сутерена, което рязко облекчава кофражните, армировъчни и бетонови работи. Отливането на черупката се извършва на ниво терен- върху кофражна равнина, разположена неподвижно между частите на подвижните асансьорни платформи. Кофражната равнина има собствени опори, разположени в пространството на сутерена.
Кофражът на оребрената й скара представлява обърнати пластмасови лигени с точно определена конфигурация. Армировката на ребрата и на черупката са свързани в контактните им зони. При ядрата черупката и скарата й се опират на изравнителните кутиеобразни конзоли.
Черупката се окачва с помощта на асансьорна кофражна платформа, окачена отгоре към триетажни асансьори, предназначени за пълнене на цистерни с вода. Тази вода се използва за напояване на градините или за гасене на пожар. Допълнително могат да се използват още направляващи такелажни устройства, пълзящи нагоре върху релси, монтирани по челата на непрекъснатите стени на четирите ядра.
Изпълзяването по височина на ядрата е равномерно за всички четири ядра. Управлението на повдигането на асансьорните платформи и при четирите ядра се осъществява от централен пункт. Над горната повърхност на асансьорните платформи са разположени пръстени, ограничаващи възможността за изместване на асансьорната платформа извън вертикалното й трасе.
Под тази асансьорна платформа са монтирани долни триетажни асансьори за работници, полезни товари, като строителни материали, надуваеми обемни офиси и др., които впоследствие ще се използват, като пътнически асансьори.
Стабилизирането на асансьорните кофражни платформи към дъното на горните триетажни асансьори и към покрива на долните триетажни асансьори е с помощта на електромагнитни контактни повърхнини.
При достигане на проектната височина в най-горната част на четирите ядра оребрената обърната черупка чрез скарата от кръстосани ребра, получени от разстоянието между лигените, и чрез изравнителните кутиеобразни конзоли, се фиксира към непрекъснатите стени на ядрата.
След това асансьорната кофражна платформа се спуска в изходно положение, долу при терена, за монтиране на следващите „осмообразни“ триетажни пакети.
Най - накрая електромагнитните контактни повърхнини се освобождават от електромагнитното действие и асансьорната кофражна платформа се демонтира окончателно.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „ОСМООБРАЗНИТЕ“ ТРИЕТАЖНИ ПАКЕТИ
Изпълнение на конструкцията, като комбинация от решетки, скосени ферми и хоризонтални подови плочи.
„Осмообразните“ три- етажни пакети са окачени на ядрата. Външните и вътрешните стени на „осморките“ са кораво свързани помежду си. Получената клетъчна структура е изпълнена от олекотени метални решетки- надлъжни, вертикални и хоризонтални, разположени под трите масивни подови плочи, и под една или две покривни плочи, както и коси- напречни ферми. Тези елементи на конструкцията позволяват да се постигне необходимата пространствена устойчивост и по време на монтажа.
Клетъчната структура е оразмерена, като мостова триетажна конструкция на три етажни нива, окачена на две съседни ядра, която впоследствие се използват за монтиране на надуваемите обемни офисни помещения.
Тази клетъчна структура представлява комбинация от две надлъжни фасадни решетки, свързани с две вътрешни надлъжни решетки чрез хоризонтални подови елементи, под които са изпълнени хоризонтални противоветрови връзки. Схемата „рибена кост“ е използвана за трасиране на наклонени ферми, свързващи под избран ъгъл / най-добре 45 0 /, външните фасадни и вътрешни надлъжни решетки.
Между две наклонени ферми, трасирани по „рибена кост“, са разположени пространствата на два съседни офиса, представляващи надуваеми обеми, но с двойни повърхнини и с предварително зададен дизайн на обвивката / конфигурация, членение, цвят и т.н. / Дизайнът на надуваемите обеми се сменя във времето чрез поръчване по каталог на нов дизайн от завода- производител.
РЕШЕНИЕ НА ОГРАЖДАЩАТА КОНСТРУКЦИЯ НА „ОСМООБРАЗНИТЕ“ ТРИ- ЕТАЖНИ ПАКЕТИ
Характерни особености при изпълнение на ограждащата конструкция на „осмообразните“ три- етажни пакети- / най-долния под , стените и покрива /:
1.- с високоефективна топлоизолация е изпълнена структурата на най-долния под, стените и покрива на тези „осморки“;
2. - зелени фасадни стени, зелени покриви и висящи растения от структурата на най-долния под;
3. - външната мека фасадна обвивка с променлива конфигурация, изпълнена в комбинация с малки вятърни турбини; тя е развита според изискването на дизайна на конкретното решение. /Тя е описана по-долу в текста и е свързана със съвременни иновационни технологии за екологична целесъобразност./
СТРОИТЕЛНА СИСТЕМА ЗА ЦЯЛОСТНО МОНТИРАНЕ НА ВСИЧКИ „ОСМОРКИ“ В ЕКСПЛОАТАЦИОННО ПОЛОЖЕНИЕ С ПОМОЩТА НА АСАНСЬОРНИ ПЛАТФОРМИ
Предлага се „осмообразните“ триетажни пакети да се монтират отгоре надолу върху четирите ядра.
След монтажа на оребрената обърната черупка на велотрека следва монтиране непосредствено под него на най-горната „осморка“. Нейното сглобяване се извършва на ниво терен- върху кофражна равнина, разположена неподвижно между частите на подвижните асансьорни платформи. Кофражната равнина има собствени опори, разположени в пространството на сутерена.
Придвижването на „осмообразните“ триетажни пакети нагоре става с помощта на асансьорни платформи, изтегляни отгоре с помощта на горни триетажни асансьори и избутвани отдолу с помощта на долни триетажни асансьори, разположени в зоната на ядрата.
След окачване на „осморките“ на две съседни ядра, съответните асансьорни платформи се връщат в изходно положение в пространството на сутерена, с помощта на същите триетажни асансьори, докато горната им повърхност се изравни с тази на терена. Върху тази повърхност се монтира следващия „осмообразен“ пакет за повдигане.
Забележка.
Височината и ширината на сутерена следва да позволяват монтирането на асансьорните платформи, както и да има свободна пространство около тях за извършване на монтажно- демонтажни работи / например добавяне или отнемане на кофражни носещи елементи- пръти , връзки между тях и др. /
СТРОИТЕЛНА СИСТЕМА ЗА ЦЯЛОСТНО МОНТИРАНЕ НА ВСИЧКИ „ОСМОРКИ“ В ЕКСПЛОАТАЦИОННО ПОЛОЖЕНИЕ С ПОМОЩТА НА ХИДРАВЛИЧНА УРЕДБА. / Вариант. /
Ядрата са оребрени с непрекъснати стени от долу до горе, по цялата им височина. Хидравличната уредба / система от крикове, резбовидни прътове и протекционни тръби / за първия триетажен „осмообразен“ пакет стъпва върху плочата при сутерена. След монтиране на първия „осмообразен“ триетажен пакет следва демонтиране на хидравличната уредба и монтирането й върху покрива на вече изградения три етажен пакет за изпълнение на следващия „осмообразен“ три-етажен пакет.
За втория „осмообразен“ пакет елементите на хидравличната уредба стъпват върху покривните плочи на съответния по – долен пакет, а при косо пресичане на вътрешното пространство за стъпване на противоположно ядро- хидравличната уредба стъпва и на по-ниско покривно ниво. За целта се използват телескопични хирдравлични крикове с променлива височина, обхващаща височината на два или три „осмообразни“ пакета.
НАЧИН ЗА ОКАЧВАНЕ НА „ОСМООБРАЗНИТЕ“ ТРИЕТАЖНИ ПАКЕТИ КЪМ ЯДРАТА ЧРЕЗ КЪСИ СТЕНИ, ПРЕМИНАВАЩИ ПРЕЗ ЦЯЛАТА ВИСОЧИНА НА ТОЗИ ПАКЕТ
Всеки от тези пакети се фиксира със собствените си ребра- стени към непрекъснатите стени на ядрата. След окончателното присъединяване на триетажните „осмообразни пакети“ се пристъпва към монтажа в четирите ядра на панорамните четириетажни асансьори, / три от етажите им обслужват трите етажа на „осмообразните“ пакети, а най-горният им четвърти етаж е предназначен за излизане и достъп до покривите- градини, разположени на покрива на всеки от триетажните „осмообразни“ пакети.
След демонтажа на хидравличната уредба от по-ниско ниво, върху последната плоча на по-долния пакет се изпълнява и структурата на покривите – градини. Растенията и по- едрите растителни видове също могат да се засаждат върху триетажния пакет.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ХИДРАВЛИЧНИ УСТРОЙСТВА
Динамична фасадна обвивка.
Тази обвивка е окачена на телескопични конзоли, увеличаващи обема на сградата до 3 м. Конзолите представляват кухи пръти или кухи греди, в пространството на които „плува“ или се „плъзга“ кух окачвач, представляващ прът или греда, но с дължина поне 2 пъти по – голяма от конзолата. Кухите пръти или кухи греди са разположени в структурата на междуетажната подова конструкция, а кухите окачвачи се движат с помощта на хидравлични устройства с централно управление. По този начин част от вятърната енергия върху фасадната повърхност се погасява от потъващите хидравлични устройства.
Използване на дъждовни води за напояване.
Растенията се напояват капково с дъждовните води, съхранявани в съдове, разположени в четирите ядра на сградата или от съдовете, пълнени с кондензираната мъгла и разположени над вътрешния коридор на „осмообразния“ триетажен пакет.
Използване на дъждовни води за получаване на енергия.
Водни турбини, разположени в ядрата, се задвижват от пада на дъждовната вода, събирана от наклонените покриви на ядрата. / По една водна турбина е разположена през етаж, а по един воден басейн е разположен също през етаж. /
Използване на топлите отпадни води.
Топлите сиви води се съхраняват в съдове, разположени в четирите ядра. Всяка от покривните градини се подгрява с помощта на циркулационен контур, разположен в почвения слой. Този циркулационен контур преминава през съдовете с топли сиви води.
Статична фасадна обвивка.
Прозрачна материя от поликетон, армирана с карбонови нишки- прозрачни или цветни, фиксирани върху върховете на неподвижни конзоли.
Екологична целесъобразност на решението.
Използване на вятърни микротурбини:
А/- в зоната на „осмообразните“ триетажни пакети, разположени между две съседни ядра;
Вятърни микро- турбини са разположени във фуниеобразните устия, пъхнати в кухите окачвачи, разположени на ниво подова конструкция. Тези турбини нагнетяват мъглата в пространството на тези кухи окачвачи. Мъглата постъпва в съдове, разположени над вътрешните коридори на всеки от „осмообразните“ триетажни пакети, окачени на съседните ядра на сградата.
Уловената мъгла кондензира, а кондензираните капки се очистват от вредни замърсители. Чистата вода се използва за напояване на покривните градини от по-долните окачени „осмообразни“ триетажни пакети или за битови нужди по етажите с офиси и други служебни помещения.
Б / - в зоната на „осмообразните“ триетажни пакети, разположени в зоната на окачване при ядрата;
При отсъствие на мъгла чрез микро - турбините се нагнетява въздух, който през отворени клапи се подава в асансьорните шахти. Полученото въздушно налягане се използва за задвижване на вятърните турбини, разположени върху и под кабините на скоростните асансьори и на панорамните асансьори.
Най-отгоре на четирите ядра също са монтирани четири броя вятърни турбини, които могат да нагнетяват въздух в асансьорните шахти. По този начин облегчават движението на кабините, като намаляват разхода на енергия за придвижването им.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪТРЕШНОТО ПРОСТРАНСТВО
Люлеещи се водопади, вибриращи от силата на водната струя, са разположени в прозрачни и водонепропускливи материи / поликетон, армиран с прозрачни карбонови нишки за повишена устойчивост срещу разкъсване по време на експлоатация./
Тези водопади стигат до хоризонтални водни басейни, решени като водни люлки, които са окачени на висящи въжета или вериги. Водата от по- горен басейн прелива, като оформя водопад, стигащ до басейн на по-долно ниво. Басейните са също от прозрачни материали, / например прозрачен лек бетон, / и могат да бъдат изпълнени като аквариуми с екзотични риби и други морски видове. Избор на подходящо декоративно осветление допринася за феерично и атрактивно въздействие на интериора върху посетителите и обитателите на сградата.
Парковата етажна растителност в съчетание с водната среда е една добра възможност за създаване на вътрешен комфорт, целящ бързо възстановяване в пространството на сградата.
Високи 2 - метрови парапети, съставени от ниска плътна част и по-висока прозрачна част предпазват обитателите на покривите – градини, водните площи- аквариуми, както и тяхното придвижване по допълнителните средства за комуникация- подвижни пътеки и ескалатори.
РЕШЕНИЕ НА ФУНКЦИЯТА ПО ЕТАЖИ СЪГЛАСНО ЗАДАНИЕТО ЗА ПРОЕКТИРАНЕ
В СУТЕРЕНА СА РАЗПОЛОЖЕНИ ШИРОКОПЛОЩНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ:
/ • Culture Zone (Cinema, Theatre, Auditorium and Art Exhibition Gallery Space) /,
В самостоятелни нива от сутерена са разположени и пространствата за подземни паркинги, / • Underground Parking /.
НА НАЙ-ГОРНО НИВО НА СГРАДАТА СА РАЗПОЛОЖЕНИ:
• Sky Velodrome Track with at least 2,000 Spectator Seating and Facility for Queuing and Ticketing (with possibility for covering against the elements in the winter months);
• Audio and Visual, Press & Reporters / Commentray Area;
• Changing Rooms with with showers and toilets for cyclists;
• Velodrome Bicycle Storage and Repair;
• Velodrome Refreshment Area with Shops and Toilets for spectators.
В ПРОСТРАНСТВОТО НА „ОСМООБРАЗНИТЕ“ ТРИ-ЕТАЖНИ ПАКЕТИ СА РАЗПОЛОЖЕНИ:
• Velodrome Administration, Security and Weather Monitor Zone;
• Gymnasium / Health & Fitness / Relaxation;
• Recreational and Social Zone (Bars, Restuarants, Cafe);
• Office & Commercial Spaces.
Конструкция на велотрека.
- 24 + 24 асансьора = 48 броя заедно с 4 броя асансьорни кофражни платформи изпълзяват нагоре бавно и едновременно велотрека, чиято конструкция е монтирана предварително на ниво терен върху съответния кофраж;
- Мрежата на оставащия пространствено- прътов кофраж е окачена в ляво на едноетажно кутиеобразно сечение, а в дясно на триетажни кутиеобразни сечения, образувани от гредостени и междуетажни подови конструкции на „осмообразните“ пакети;
- велотрекът представлява тънка черупка, отлята върху този оставащ пространствено- прътов кофраж;
- олекотено тентово покритие, окачено на ванти е разположено над велотрека за предпазване от дъжд, слънце, град и др. външни неблагоприятни въздействия;
- при вятър от тентовото покритие се спускат странични прозрачни меки прегради, затежнени към гредостените;
- зад тези прозрачни прегради се разполага телескопична преграда от кухи профили, перфорирани откъм страната на прозрачните меки прегради / поликетон, армиран с прозрачни карбонови нишки;
- в кухите профили се създава подналягане, което предизвиква вакуумиране- по този начин могократно чрез вакуумния контакт се изпълнява ограждението по целия контур на велотрека в условия на силен вятър.

Действие.
- при лоша прогноза за времето автоматично се разгъва телескопичната преграда, като меката обвивка се спуска от тентовото покритие; в кухите профили на телескопичната преграда се създава подналягане; при отворите откъм страната на меката обвивка същата се самозалепва от ефекта на вакуума;
- при добра прогноза телескопичната преграда се сгъва обратно в сейф, а меката обвивка се навива в руло нагоре, към краищата на тентовото покритие.

ТРАСЕ ЗА ВЕЛОСИПЕДЕН ТУРИЗЪМ
- предлага се мястото на това трасе да бъде в интериорните пространства на сградата.
- чрез система от тренировъчни алеи или пътеки, но с подходящо избран наклон, може да се развие и тренировъчно трасе за велосипеден туризъм, разположено по височина сградата – то е с различна трудност за преодоляване, което може да преминава и в тренировъчни хоризонтални пътеки, разположени по покривите градини.
- по този начин могат да се използват за тренировки различни по дължина трасета. при необходимост след тренировка по определено трасе същата може да се прекъсва по преценка на треньора, като се стига до нивото на велотрека с панорамните асансьори от ядрата.


ПОЗИЦИИ КЪМ ФИГ. 1.
1- носеща стена с височина, равна на триетажния „осмообразен“ пакет;
2- носеща стена, кораво свързана към ядрото с височина, равна на ядрото;
3- кофражна асансьорна платформа;
4- вятърна турбина;
5- конструкция за окачване на вятърната турбина;
6- водна турбина;
7- преливник;
8- триетажна асансьорна кабина;
9- лагери, като дистанционери не позволяващи допиране на асансьорната кофражна платформа до стените;
10- допълнително сгъваеми две крила, необходими за монтажа на прозрачните външни стени на шахтите на триетажните асансьорни кабини.

CONCEPTUAL INNOVATIVE DESIGN OF BUILDINGS - TORONTO - SKY VELODROME 2015
APPENDIX
Description of figure positions:
1 Entrance of the kernel
2 Three-storey elevator cabin
3 Staircase
4 Protection net
5 Connection elements for suspending of the transverse
walls that belong to the three-storey “eight-shaped” block
6 Roller bearing
7 Column bearing the wind turbines
8 Folding mounting platforms
9 Water turbine
10 Water tank
11 Spillway
12 Bearing wall, connected tough to the kernel (with
height equaling the height of the kernel)
13 Bearing wall (with height equaling the height of the
three-storey “eight-shaped” block
14 Wind turbine
15 Tubular serpentine of the solar energy collector
16 Inflatable semi-transparent covering made of
polyketone, reinforced with transparent carbon threads
17 Horizontal connection, protecting against wind
18 Inter-floor construction (transparent, with artificial
lighting)
19 Transparent aquarium
20 Chains, bearing the aquariums
21 “Swinging” waterfall
22 Velodrome
23 Velo-alley (level for velo-tourism)
24 Wind turbine
25 Funnel directing the rainwater
26 Ventilators supercharging the air towards the
elevators in the elevator shaft
27 Ventilators supercharging the mist
28 Telescopic support
29 Three-storey “eight-shaped” block
30 Three-storey elevator, PULLING upwards
31 Three-storey elevator, PUSHING upwards
32 Electro-magnetic plate
33 Shuttering platform
34 Mobile water tank for irrigation of the roof garden
35 Parking
36 Automobile loading platform leading to the
underground parking
37 Bearing tubes or elastic rings made of such tubes
(enclosing a space where air is being supercharged)
38 Aquarium
39 Mobile “swinging” waterfall
REFERENCES
[1] L. Aleksandrova, Y. Aleksandrov, M. Mihaylova, I. Kirchev, I. Aleksandrov. SKY VELODROME - TORONTO. Project № 1000001495. Finalist.


Assoc. Professor Dr. arch. Aleksandrova and Professor Dr. arch. Aleksandrov are authors and co-authors of more than 100 patents for inventions, whereas a significant part of them solves problems in the sphere of the energy efficiency of buildings, e.g. active-energy walls, energy-accumulating panel connections, systems for solar heating of buildings, sectional medical modules with autonomous energy supply for use in extreme situations, i.e. natural disasters, etc.
The authors are winners of the “Genius Grand Prix” and a Gold medal from the International Invention Fair in Budapest. Their papers have roused high interest at numerous international conferences on architecture and sustainable development, e.g. in Tokyo, Seoul, Hong Kong, Kuala Lumpur, Cape Town, Florence, etc. They have been guest lecturers at the Faculty of Architecture of the Institute for Building Management in Belgrade, Serbia as well as “Erasmus” lecturers at the Riga Building College, Latvia in 2012, 2013 and 2014.
The authors teach the course “Innovative design of buildings, constructions and details” at the Faculty of Architecture of the University of Structural Engineering and Architecture “Liuben Karavelov” in Sofia, Bulgaria. They have been finalists of several international Superskyscrapers competitions with the participation of some of their students, e.g. Hong Kong – 2013, Singapore – 2014, London – 2014, “Elevator annual design competition” – 2014, etc.

Magdalena Mihaylova and Ivan Kirchev are students at the Faculty of Architecture of University of Structural Engineering and Architecture "Lyuben Karavelov" – Sofia.

Ivan Aleksandrov served as a strategy consultant to the project. He is a Master of Science in Strategy, Innovation and Management Control with a degree from Vienna University of Business and Economics, Vienna, Austria.

Construction of the Sky Velodrome
24 + 24 = 48 elevators, together with 4 elevator shuttering platforms move the entire velodrome floor construction upwards. The velodrome’s construction is pre-mounted on the shuttering at ground level. The net of the remaining space-rod shuttering is hanged to the left of the one-storied box-shaped section and to the right hanged to the three-storied box-shaped sections, formed from beam-walls and intercommunication floor constructions of the “eight-shaped” blocks.
The velodrome represents a thin shell, cast on this remaining spade-rod shuttering.
Lightweight awning cover, hanged on shrouds is located above the velodrome in order to ensure protection against raid, sun and other external adverse effects.
During high winds, side transparent soft screens are lowered.
Located behind these transparent screens is the telescopic screen made from hollow profiles, perforated from the side of the transparent soft screens (polyketone, reinforced with transparent carbon threads).
Pressure is created in the hollow profiles, which leads to vacuuming. This way frequently using the vacuuming contact the outlines are remade in the case of high winds.
Performance
During bad weather forecast the telescopic screen is automatically placed, while the soft shell is lowered from the awning cover. Pressure is created in the hollow profiles of the telescopic screen. The soft screens are sticking together at the openings on the side because of the vacuuming effect.
During good weather forecast the telescopic screen is folded back into a safe and the soft shell is folded back into the awning cover.
Positions to Figure 1
1- Bearing wall with height equaling that of the three-storied “eight-shaped” block;
2- Bearing wall hard joined to the core with height equaling that of the core;
3- Shuttering elevator platform;
4- Wind turbine;
5- Construction for hanging of the wind turbine;
6- Water turbine;
7- Spillway;
8- Three-storied elevator cabin;
9- Bearings, used as spacers that don’t allow contact of the shuttering elevator platform and the walls;
10- Two extra folding wings, needed for the installation of transparent outer walls of the three-storied elevator cabin.

Допълнение
Изпълнение на конструкцията, като вариант с плочогреда с гъсто оребряване.
Най-напред върху първата подова плоча, разположена над сутерена се монтира мостовата конструкция тип „плочогреда“ с гъсто оребряване. Върху нея започва монтажа на „триетажния“ осмообразен пакет по системата „пакето- повдигани плочи“. „Осмообразните“ три- етажни пакети се повдигат от хидравлични крикове заедно с плочогредата. Повдигателните механизми се управляват от централен пункт, разположен на терена.
ДОПЪЛНИТЕЛНО МОГАТ ДА СЕ РАЗПОЛОЖАТ ОЩЕ ХОТЕЛ ЗА СПОРТИСТИ, АПАРТАМЕНТЕН ТИП ЖИЛИЩА, ДЕТСКА ГРАДИНА, ДЕТСКИ ЯСЛИ, ТРЕНИРОВЪЧНИ ПОМЕЩЕНИЯ, СПА- ЦЕНТЪР И ДР. С КЛЕТЪЧНА СТРУКТУРА.

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори

ВХОД ЗА ЖУРИ